Home / electric bike tips / Electric Bike Workouts: A Fun Way to Burn Calories